Förläggning i mark

Greenpipe akademi

Användningsområde

Förläggning mark

Inledning

Marktypen samt förekomst av olika hinder i marken är avgörande för val av material och utförandemetod vid uppförande av elanläggningar.

Via SGU:s nationella grävbarhetskarta som är framtagen för elnätsbranschen på uppdrag av energiföretagen Sverige. Kartan är digital och täcker i stort sett hela landets areal. I kartan presenteras jordartsdata som använda för att klassa markens grävbarhet.

Avsikten är att varje eldistributör med hjälp av denna nationella grävbarhetskartan ska kunna fastställa mark- och terrängklasser och tillämpa dessa i sin verksamhet.

När man valt lämpligt förläggningssätt, markklass med mera ska tillstånd sökas. Tillstånd ska sökas både med avseende på var kabeln ska förläggas och även för eventuellt uppställning av maskiner och materiel. Ansökan och samråd ska ske i god tid.

Kablar blir under drift uppvärmda i varierande grad beroende på bland annat markens värmeledningsförmåga, markresistivitet, där kabeln ligger förlagd och kabelns förläggningsdjup. Exempelvis leder sand värme mycket dåligt medan blandade massor leder värmen bra. Det innebär att kabel som förläggs i sand, uttorkad lera eller uttorkad mossmark kommer att få arbeta under en högre temperatur eftersom värmen inte leds bort utan stannar i kabelns ytskikt.

På samma sätt kommer kablar som förläggs på stort djup att värmas upp mer än kablar som är förlagda grunt. För att kompensera för ökad temperatur finns reduktionsfaktorer att använda vid belastningsberäkningar.

Användning av rör i olika sammanhang

SRN, rör för normala förhållanden: Rör som är avsett för normala förhållanden med fyllningshöjd 0,55m. Det är viktigt för hållfastheten på röret att återfyllnadsmassorna runt röret komprimeras väl.

SRS, rör för svåra förhållanden: Med svåra förhållanden avses förhållanden då höga krav på hållfasthet föreligger, exempelvis vid förläggning då erforderlig fyllningshöjd inte kan erhållas. SRS-rör kan användas för fyllningshöjder på >0,25m.

EBR rekommenderar att SRS-rör används upp till en nivå så att UV-strålning från solljus inte riskerar att skada röret. Om förhållandena gör att röret i framtiden kan bli exponerat för solljus ska klass SRE väljas.

SRE, rör för extra svåra förhållanden: Med extra svåra förhållanden avses förhållanden då höga krav på hållfasthet krävs, exempelvis vid öppen förläggning eller då rören riskerar att exponeras för solljus. Rören skall vara UV-beständiga.

Fyllnadshöjd över kabelrör Rörklass
Servis villa/tomtmark/belysning SRN
≥ 0,55 m SRN/SRS
0,55 – 0,25 m SRS
< 0,25 – öppen förläggning SRE

Källa EBR, Kabelförläggning max 145 KV KJ 41:21

Grund förläggning

Då man vid schaktning inte kan uppnå erforderlig fyllningshöjd beroende på att man stöter på stenar eller berg kan ”grund förläggning tillämpas.
Vid all grund förläggning ska kabeln skyddas med rör av typ SRS. Rören ska vara av typen ”muffade”rör som är rörliga mot varandra där kabeln läggs i böjar, alternativt slang. Det vill säga att de följer kabelns sträckning.(Källa: EBR, s 66 KJ 41:21).
Grund förläggning kan användas för samtliga förläggnings metoder. Grund förläggning kan även tillämpas ovan mark där SRS-rören täcks med minst 0,25mm massor (massorna skyddar mot UV-ljus).

Bygga rygg

Många gånger är det stor vinning med att dubba rör i berget och sedan bygga på med olika typer av massor för att nå en ny markyta. Här ges också möjlighet att bli av med en del överskottsmassor. Självklart måste aktuell markägare tillfrågas om tillstånd.

Dubba i berg

Våra SRE-rör kan förläggas på plant berg och fästas med dubb. Detta medför en mycket ekonomisk förläggning men skall självklart alltid föregås av riskanalys.

Sprängning av berg och block

Efter sprängning går här att lägga 0-30 i botten och sedan SRS rör. Lägger man än mindre 0-30 så kan man använda SRE rör. Alternativet är att täta med 0-30. Lägga fiberduk och sedan 0-8 sand.

Går utmärkt att bulta Greenpipe Snipp & Snapp Panzar (SRE-P) på bergryggen och fylla på med massor. Stor besparingspotential jämfört med sprängning.

Spara på utbyte av massor

Breda och djupa schakt medför ofta att betydande mängd massor behöver bytas ut. Detta innebär nya massor samt dyra transporter. Med rätt metod och med en bra riskanalys kan våra produkter medverka till stor miljönytta och betydande kostnadsbesparing. I det här fallet kan du använda våra SRE-rör Greenpipe Snipp & Snapp Panzar.

Tillfällig rörförläggning ovan mark

Vid vissa tillfällen, exempelvis vid ombyggnad, kan kabel behöva placeras i rör ovan mark under en begränsad period. Villkor för tillfällig förläggning av kabel i rör kan sökas i EBR A01:18 Metod; shuntkabel.

Markklass svår

Vid svår mark förläggs kabel på en 0,1 m tjock bädd av kringfyllning. Därefter fylls ytterligare kringfyllning på för att skapa ett skydd mot skadliga material både underifrån och ovanifrån. Kringfyllning ska vara 0,1 m tjock över den grövsta kabelns övre kant.

Vid exempelvis sprängning av berg, när man vill reducera behovet av kringfyllning kan kabeltråg användas.

(Källa: EBR, Kabelförläggning max 145 KV KJ 41:21)

Öppen förläggning/kabelförläggning ovan mark

Detta är en metod som är lämplig metod i markklass svår. Där det vid förläggning inte är möjligt att få ned kabeln under mark och där sprängning blir alltför dyrt kan kabeln förläggas ovan mark. Vid förläggning ovan mark ska kabeln skyddas med rör av typ SRE. SRE-rör är extra förstärkta, UV-beständiga rör försedda med heltäta skarvmuffar. Alternativt kan kabeln också skyddas med U-profil i stål eller dylikt.

Rören förankras väl så att de klarar en för omgivningen normal yttre påverkan. Vid terräng där höjder varierar över korta sträckor kan med fördel kortarör användas, för att kunna följa terrängens profil på ett bra sätt. Det är även viktigt att rören sitter ihop i längsled så att de inte glider isär. Vid korta rör rekommenderas en förankring per rör mot underlaget.

Vid långa rör rekommenderas en förankring varannan meter. Vid öppen förläggning av delbara rör ska det säkerställas att rör inte kan öppnas av misstag. För vissa delbara rör ska förankringsklammern placeras så att öppning av rör förhindras.

Förläggning av rör vid brant stigning

Vindkraften byggs oftast på höjder. En metod som är rimlig är att skala av markytan och sedan dra ut kablaget och montera våra delbara kabelskyddsrör. Efter riskanalys kan man välja SRS-/ SRE-rör. Med fördel används avskalade massor till överfyllnad. Kablarna markeras med markeringspåle med max 150 meters intervall.

Denna metod medför minskade transporter då utbyte av massor helt el delvis kan undvikas. Även mängden kablage kan hållas nere då sträckorna blir kortare

Vilka är fördelarna med delbara kabelskyddsför?

Greenpipe Snipp & Snapp®delbara kabelskyddsrör har under 20 års tid skyddat kablage som förser oss med el och fiber. Användningsområdena är många och produkterna anses ofta vara en problemlösare. Den innovativa designen säkerställer att rören håller ihop i längdled och vinklingsbarheten i skarvarna möjliggör enkel förläggning, trots att dikena ofta är allt annat än raka. Greenpipe Snipp & Snapp® möjliggör användandet av befintliga massor i stor utsträckning och används ofta istället för att spränga de berg och stenar som upptäcks vid förläggningen.

De vanligare användningsområdena är inom eldistributionfiberförläggningsjökabelförläggning, installation av tillfällig karaktär vid järnväg samt vid vinkraftsbyggen för att nämna några.

Vanliga frågor & svar

Varför används skyddsrör?

För att ge skyddsobjektet, ofta kablage, ett extra mekaniskt slitskydd. Detta förlänger livslängden på kabeln och förhindrar kabelbrott. För att förhindra driftsavbrott/störningar och extra utgifter.

Vad är ett delbart rör?

Ett rör med funktion att man kan öppna och stänga kring en ny eller befintlig applikation, ofta en kabel. Benämns ofta som knäpp rör, snäpp rör, bazooka rör eller snipp & snapp rör.

Vilken livslängd har produkterna?

Installerade under jord är livslängden mycket lång, minst 50 år (om rören är korrekt använda). Rören överlever oftast kabelns livstid (baserat på accelererade tester genomförda i labb).

Hur många gånger kan man återanvända era delbara kabelskyddsrör i projekt?

Beroende på användning och hantering kan rören tack vare sin goda kvalitet ofta återanvändas i flera projekt och under flera år.

Kan ni frakta över hela Sverige?

Ja, vi använder oss av svenska etablerade transportbolag.

Var kan man köpa era delbara kabelskyddsrör och övriga produkter?

Du hittar våra produkter bland annat hos de etablerade svenska grossisterna.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Hur blir jag kund hos er?

Du är välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig. Vi bokar gärna ett möte med dig.

Vilka är fördelarna med Snipp & Snapp kabelskyddsrör?

De är enkla att montera.
Monteras snabbt och utan speciella verktyg.
Den smarta låskonstruktionen sparar på fingrar och handleder.
Rören är miljövänliga då de är tillverkade helt av återvunnen plast. Miljöbesparing blir upp till 80% jämfört med tillverkning i nyråvara.
Rören ger ett tillförlitligt skydd mot skador på förlagd kabel.
De håller ihop i längdled tack vare den integrerade kopplingen som även möjliggör vinklingsbarhet upp till 22, 5 grader.
Den delbara konstruktionen gör att du kan skydda delar av en kabel utan att göra driftsstopp.
Det finns ett helt system av delbara rör i sortimentet som kan kopplas ihop med varandra och därmed växla mellan de olika klassificeringarna.
Underlättar för flexibla lösningar när markförhållandena är av varierande art.
Minskar sprängning och bortforsling av massor.
De är marknaden enda delbara SRE-P rör.

Varför har vi inte 2 eller 3 meters längd på rören?

Detta då vi vill ha en användarvänlig produkt som enkelt går att transportera och få följsamhet i fält. Ett kortare rör gör det lättare att vinkla röret om det behövs samt förbättra arbetsmiljön.

Hur vinklingsbara är rören?

Våra rör är vinklingsbara i lederna upp till 22,5 grader per meter.

Sitter verkligen rören ihop?

Våra rör är kända för sin kvalitet och för att de sitter ihop. Hona/hane låsningen förhindrar att rören separerar i längdled och är låsbara i skarven mellan rördelarna.

Kan man återanvända era produkter?

Det går mycket bra att återanvända produkterna. Referenser kan vi lämna på begäran.

Hur levereras rören?

Vi optimerar packningslösningar och rören packas på en standardpall och levereras alltid monterade för enkel installation. Packningen är framtagen för att underlätta hanteringen då man kan plocka rören lager för lager utan att de faller ihop i en hög.

Kan pallarna med produkterna stå utomhus?

Pallarna med produkterna kan stå utomhus i alla väder men bör med fördel förvaras under tak.

Kan man få olika färg på låsen?

Ja, det går bra att få olika färger på låsen. Vi har vissa standar färger men det går att få annan färg på förfrågan. Meddela oss vid beställning vilken färg på lås som önskas?

Gul=eldistribution
Grön=fiber
Orange=tele
Blått=vatten
Brunt=avlopp
Svart=neutralt

Har ni många reklamationer?

Vi har sedan starten för över 20 år sedan bara haft några få reklamationer. Detta då vi är noga med att hålla en hög kvalitet på produkterna. I tillverkningen genomförs tester kontinuerligt. Produkterna är spårbara tack vare batchmärkning.

Vilken typ av plast använder ni?

Våra produkter tillverkas av återvunnen TPE-O vilket är en blandning av polypropen och EPDM-gummipartiklar. Genom att tillsätta en UV-stabilisator skyddar man sig även mot plastens största fiende – solljus. TPE-O går utmärkt att återvinna och återvinningskoden är >PP+EPDM<.

Har era produkter ett UV-skydd?

När rör förläggs tillfälligt (SRS/SRE) eller permanent ovan mark (SRE) är det viktigt att plasten har skydd mot UV-strålning. Det som händer annars är att strålarna går in i plasten och tar sönder molekylerna vilket i sin tur gör plasten spröd och väldigt känslig mot stötar och slag.

Våra produkter har testats enligt olika föråldringsmetoder. Materialet står emot UV-ljus väldigt bra och garanterar 10 års UV-skydd. Detta ger en trygghet för projekten som fortlöper i flera år då man har samma kvalitet/klassning på rör i början som i slutet av projektet.

Hur bra tål era produkter värme?

När det blir varmt deformeras plast och tappar formen. Faktorer som styr graden deformation är bland annat godstjocklek och plastens värmeresistens. Deformerade delbara rörhalvor kan bli svåra att montera/demontera. Skyddet kan helt eller delvis försvinna då rörhalvor kan öppnas. Våra delbara rör har både en tjock godstjocklek samt egenskaper i plasten som gör den extra tålig i jämförelse med exempelvis HDPE. Rören har testats för att bli utsatta för ca 34 grader C solljus och får då en yta som blir ca 70 grader C. Vid denna utsättning går det utmäta en 10-% försämring i kvalitet först efter 25 år i konstant utsättning. Plasten som används har ett högt skydd mot värme och deformation. Detta gäller även vid minusgrader som i regel gör plaster mer sårbara mot stötar och slag.

Innehåller era produkter PAH?

Våra produkter har testats mot de åtta vanliga grupperna i en omfattande analys och 0-% spår av PAH har kunnat hittas.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) finns i olika mängder ute i naturen. Dessa påverkar både djur, växter och till slut även människan. Naturvårdsverket har som ansvar att förhindra och minimera mängden av cancerogena ämnen som PAH. I en del plaster är PHA förekommande.

Produktpresentationer

Greenpipe SRN SRS SRE
Snipp & Snapp Produktserie
Snipp & Snapp 160 SRN Ekonomi
Go to Top