Allmänna frågor och svar

Allmänna frågor & svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om Greenpipe’s produkter och dess användningsområden.

Varför används skyddsrör?

För att ge skyddsobjektet, ofta kablage, ett extra mekaniskt slitskydd. Detta förlänger livslängden på kabeln och förhindrar kabelbrott. För att förhindra driftsavbrott/störningar och extra utgifter.

Vad är ett delbart rör?

Ett rör med funktion att man kan öppna och stänga kring en ny eller befintlig applikation, ofta en kabel. Benämns ofta som knäpp rör, snäpp rör, bazooka rör eller snipp & snapp rör.

Vilken livslängd har produkterna?

Installerade under jord är livslängden mycket lång, minst 50 år (om rören är korrekt använda). Rören överlever oftast kabelns livstid (baserat på accelererade tester genomförda i labb).

Hur många gånger kan man återanvända era delbara kabelskyddsrör i projekt?

Beroende på användning och hantering kan rören tack vare sin goda kvalitet ofta återanvändas i flera projekt och under flera år.

Kan ni frakta över hela Sverige?

Ja, vi använder oss av svenska etablerade transportbolag.

Var kan man köpa era delbara kabelskyddsrör och övriga produkter?

Du hittar våra produkter bland annat hos de etablerade svenska grossisterna.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Hur blir jag kund hos er?

Du är välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig. Vi bokar gärna ett möte med dig.

Vilka är fördelarna med Snipp & Snapp kabelskyddsrör?

De är enkla att montera.
Monteras snabbt och utan speciella verktyg.
Den smarta låskonstruktionen sparar på fingrar och handleder.
Rören är miljövänliga då de är tillverkade helt av återvunnen plast. Miljöbesparing blir upp till 80% jämfört med tillverkning i nyråvara.
Rören ger ett tillförlitligt skydd mot skador på förlagd kabel.
De håller ihop i längdled tack vare den integrerade kopplingen som även möjliggör vinklingsbarhet upp till 22, 5 grader.
Den delbara konstruktionen gör att du kan skydda delar av en kabel utan att göra driftsstopp.
Det finns ett helt system av delbara rör i sortimentet som kan kopplas ihop med varandra och därmed växla mellan de olika klassificeringarna.
Underlättar för flexibla lösningar när markförhållandena är av varierande art.
Minskar sprängning och bortforsling av massor.
De är marknaden enda delbara SRE-P rör.

Varför har vi inte 2 eller 3 meters längd på rören?

Detta då vi vill ha en användarvänlig produkt som enkelt går att transportera och få följsamhet i fält. Ett kortare rör gör det lättare att vinkla röret om det behövs samt förbättra arbetsmiljön.

Hur vinklingsbara är rören?

Våra rör är vinklingsbara i lederna upp till 22,5 grader per meter.

Sitter verkligen rören ihop?

Våra rör är kända för sin kvalitet och för att de sitter ihop. Hona/hane låsningen förhindrar att rören separerar i längdled och är låsbara i skarven mellan rördelarna.

Kan man återanvända era produkter?

Det går mycket bra att återanvända produkterna. Referenser kan vi lämna på begäran.

Hur levereras rören?

Vi optimerar packningslösningar och rören packas på en standardpall och levereras alltid monterade för enkel installation. Packningen är framtagen för att underlätta hanteringen då man kan plocka rören lager för lager utan att de faller ihop i en hög.

Kan pallarna med produkterna stå utomhus?

Pallarna med produkterna kan stå utomhus i alla väder men bör med fördel förvaras under tak.

Kan man få olika färg på låsen?

Ja, det går bra att få olika färger på låsen. Vi har vissa standar färger men det går att få annan färg på förfrågan. Meddela oss vid beställning vilken färg på lås som önskas?

Gul=eldistribution
Grön=fiber
Orange=tele
Blått=vatten
Brunt=avlopp
Svart=neutralt

Har ni många reklamationer?

Vi har sedan starten för över 20 år sedan bara haft några få reklamationer. Detta då vi är noga med att hålla en hög kvalitet på produkterna. I tillverkningen genomförs tester kontinuerligt. Produkterna är spårbara tack vare batchmärkning.

Vilken typ av plast använder ni?

Våra produkter tillverkas av återvunnen TPE-O vilket är en blandning av polypropen och EPDM-gummipartiklar. Genom att tillsätta en UV-stabilisator skyddar man sig även mot plastens största fiende – solljus. TPE-O går utmärkt att återvinna och återvinningskoden är >PP+EPDM<.

Har era produkter ett UV-skydd?

När rör förläggs tillfälligt (SRS/SRE) eller permanent ovan mark (SRE) är det viktigt att plasten har skydd mot UV-strålning. Det som händer annars är att strålarna går in i plasten och tar sönder molekylerna vilket i sin tur gör plasten spröd och väldigt känslig mot stötar och slag.

Våra produkter har testats enligt olika föråldringsmetoder. Materialet står emot UV-ljus väldigt bra och garanterar 10 års UV-skydd. Detta ger en trygghet för projekten som fortlöper i flera år då man har samma kvalitet/klassning på rör i början som i slutet av projektet.

Hur bra tål era produkter värme?

När det blir varmt deformeras plast och tappar formen. Faktorer som styr graden deformation är bland annat godstjocklek och plastens värmeresistens. Deformerade delbara rörhalvor kan bli svåra att montera/demontera. Skyddet kan helt eller delvis försvinna då rörhalvor kan öppnas. Våra delbara rör har både en tjock godstjocklek samt egenskaper i plasten som gör den extra tålig i jämförelse med exempelvis HDPE. Rören har testats för att bli utsatta för ca 34 grader C solljus och får då en yta som blir ca 70 grader C. Vid denna utsättning går det utmäta en 10-% försämring i kvalitet först efter 25 år i konstant utsättning. Plasten som används har ett högt skydd mot värme och deformation. Detta gäller även vid minusgrader som i regel gör plaster mer sårbara mot stötar och slag.

Innehåller era produkter PAH?

Våra produkter har testats mot de åtta vanliga grupperna i en omfattande analys och 0-% spår av PAH har kunnat hittas.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) finns i olika mängder ute i naturen. Dessa påverkar både djur, växter och till slut även människan. Naturvårdsverket har som ansvar att förhindra och minimera mängden av cancerogena ämnen som PAH. I en del plaster är PHA förekommande.

Påverkas rören av korrosion?

Tack vare användningen av plast påverkas inte våra produkter av korrosion.

När produkterna skall kasseras kan plasten återanvändas?

Plasten kan återanvändas genom att man maler sönder denna till nya granulat. Plasten kan återanvändas upp till 8 ggr.

Vilka normer testar ni era produkter mot?

I dagsläget finns inga egna normer för delbara skyddsrör utan de följer samma krav som gäller för hela rör. Våra produkter uppfyller standarder för EBR KJ 41:21

Greenpipe testar mot tre olika normer.

Svenska Standard SS 424 14 37 talar om vilka krav på hållfasthet som ställs på skyddsrör vid olika förläggningsmetoder. Utifrån detta har SPF ihop med SP/RISE tagit fram SPF Verksnorm 5200 som talar om hur rören skall testas för att klara standarden. Här testas ringstyvhet, dvs hur mycket yttre belastning röret tål samt slaghållfasthet mot ett fallande spett. Utifrån resultat klassas rören i tre olika klasser; SRN (Skydd, rör, normal förläggning), SRS (skydd, rör, svår förläggning) samt SRE-P (skydd, rör, extra svår förläggning, plaströr)

ISO 9969 är en internationell norm. Här testas ringstyvhet samt att innerdiametern ligger inom en viss toleransnivå genom hela röret. Utifrån resultat klassas produkterna sedan SN4, SN8 samt SN12 osv

EN61286 är en europeisk standard som testar ringstyvhet, slaghållfasthet, böjtålighet, samt tolerans av innerdiameter. Utifrån resultat klassas produkterna sedan N250, N450, N750, N1250 osv.

Vad innebär SRN, SRS och SRE?

EBR använder tre klassningar på rör för att definiera vilken nivå av skydd som krävs.

SRN: Rör för normala förhållanden med fyllnadshöjd 0,55m. Det är viktigt för rörets hållfasthet att återfyllnadsmassorna runt röret komprimeras väl.

SRS: Rör för svåra förhållande där höga krav på hållfasthet föreligger, tex när erforderlig fyllnadshöjd inte kan erhållas eller vid sämre återfyllnadsmassor. SRS-rör kan förläggas med >25cm fyllnadshöjd, men kan även användas för tillfällig förläggning ovan jord. Minimumkrav vi sjöförläggning.

SRE:  Rör för extra svåra förhållanden: Med extra svåra förhållanden avses förhållanden då höga krav på hållfasthet krävs, exempelvis vid öppen förläggning eller då rören riskerar att exponeras för solljus. Rören skall vara UV-beständiga.

Vilka tester genomförs i produktionen?

Produktionen är både ISO 9001 och 14001 certifierad.
Det är viktigt att det återvunna plastmaterialet är så rent och torrt som möjligt. Det skall helst inte innehålla några rester som t ex småskruvar, metallflisor. Produkttester genomförs och dokumenteras två gånger om dagen enligt ISO.

Är era produkter BAST registrerade?

Alla våra produkter är BASTA registrerade. Basta är branschens enda oberoende miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter. BASTA-registret är en databas med produkter som klarat egenskapskriterierna när det gäller att undvika farliga ämnen i byggprodukter.

Är era produkter accepterade hos Byggvarubedömningen?

Byggvarubedömningen (BVB) tillhandahåller en databas med miljöbedömningar för de mest använda produkterna inom bygg- och fastighetssektorn. Våra produkter är accepterade enligt BVB.

Behövs det någon särskild utrustning för att montera era rör?

Våra produkter är lätta att installera och montera utan behov av special verktyg.

Behövs det några specialverktyg för att montera fundament?

Nej, fundamentet monteras enligt AMAs rekommendationer. För mer information se monteringsinstruktion för våra fundament.

Behöver man några speciella maskiner för att lyfta rören på plats?

Nej, rören är lätta att lyfta och lägga på plats. Vi har alltid montörens arbetsmiljö i tankarna när vi designar och utvecklar produkter.

Vilka fördelar är det vid hantering av era förankringsprodukter?

Lätta att bära och lyfta tack vare sin låga vikt, har bärhandtag samt inga vassa kanter. Detta ger en smidig och lätt montering av produkterna i fält och minimerar klämskador.

Hur arbetar Greenpipe med hållbarhet?

Greenpipe vill bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling så effektivt som möjligt. Därför fokuserar vi särskilt på de fem av Agenda 2030 – målen där vi som plaströrstillverkare ser oss kunna göra störst skillnad.

Nr 3:  God hälsa och välbefinnande

Nr 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Nr 11 Hållbara städer och samhällen

Nr 12: Hållbar produktion och konsumtion

Nr:13 Bekämpa klimatförändringarna

Varför skall jag använda miljökalkylatorn?

Miljökalkylatorn räknar ut vilken miljöbesparing det blir i olja och Co2 samt redovisar hur mycket återvunnen plast som används per enhet. När du fyllt i dina valda produkter har du möjlighet att skapa en PDF som visar den aktuella miljöbesparingen.

Klarar Greenpipes 108 fundament markmomentstabilitet på 6,1 kNm?

Våra drag tester visar att vi klarar dessa krav och riktlinjer.

Klarar fundament 60 markmomentstabilitet på 2,4 kNm?

Våra drag testar visar att vi klarar dessa krav och riktlinjer

Vilka laddstationer passar till Snipp & Snapp 1Base?

Genom Greenpipes unika locklösning ges möjligheter att montera laddstationen direkt på locket vilket göra att Greenpipes Kabelbrunn / 1Base Eco Plastic lösning passar i stort sett alla laddstationer på marknaden.

Hur monterar man Greenpipes fundament?

Vi rekommenderar alltid att man ska montera våra fundament på samma sätt som ett betongfundament, det vill säga fyllning och packning enligt AMA anläggning 17 CEB.53.

Vilka är de främsta fördelarna med era delbara kabelskyddsrör jämfört med andra havskabelskydd?

Tack vare plastmaterialet (PP-EPDM) är de extremt lätta (4 – 7 kg), vilket gör logistik, hantering i fält och installation enklare. Våra produkter är också lätta att installera, oftast utan behov av verktyg. Rören har neutral flytkraft under vatten. Då vi använder plast i våra rör kommer inte dessa att påverkas av korrosion.

Är det enkelt att komma åt en kabel i vatten om fel uppstår?

Ja det underlättar då rören är en meter långa och kan knäppas på och av.

Hur får man rören att ligga still på botten?

Med hjälp av våra sjövikter kan man fixera kabeln till sjöbotten i strömt vatten.

Hur skyddar man en kabel med rör vid landfästen?

Kabel förlägges i rör ned till ett djup som motsvarar två meter under lägsta vattennivån. Rören skall vara minst typ SRS. Man bör med fördel täcka över kanalisationen med massor

Kan man punkt skydda särskilda partier?

Det går alldeles utmärkt! Tack vare att rören är delbara kan man skydda delar av sträckan så som grundade partier, korsande kabel och ledningar samt där det är strömt, stenigt, sluttande, osv.

Kan rören monteras under vattenytan?

Rörens konstruktion är utformade för att kunna monteras av dykare på befintlig kabel/ledning, även vid begränsad sikt.

Kan rören monteras mot en bergvägg?

Det går alldeles utmärkt. Man förborrar och sedan montage med expanderbult.

Vad innebär TDOK 2018:0640?

Kortfattat handlar det om att tillfällig rörkanalisation som ska användas i mer än två månader och vara förlagd ovan mark och ska vara av typen SRS och låsbara i skarven mellan rördelarna. Samtliga av våra SRS-klassade delbara kabelskyddsrör garanterar dessa krav. Tillfällig kanalisation som skall användas mer än 12 månader skall utföras som permanent och då är ett möjligt alternativ våra SRE-P rör.

Klarar era delbara kabelskyddsrör kraven som Trafikverkets TDOK ställer?

Våra rör klarar de krav som ställs i Trafikverkets TDOK.
Ringstyvhet. Testet utförs enligt Svensk Standard SS 3519:1986
Slagprov. Testet utförs enligt Svensk Standard SS 424 14 37

I vilka avsnitt i Trafikverkets materialförteckning finner man era produkter?

Du hittar våra rör i följande avsnitt.
DEN.12
BCB.32

Go to Top